Klik hieronder om de PDF te downloaden met daarin de verklaring.

Klik hier om de privacyverklaring te downloaden

Artikel 1: Algemeen

In deze privacyverklaring informeert Staalbouw Nagelhout Bakhuizen B.V., en de daaraan gelieerde BV’s, hierna te noemen SNB, hoe het bedrijf omgaat met de persoonsgegevens van personeelsleden, stagiaires, vrijwilligers, sollicitanten, door ons ingeschakelde derden en bezoekers en gebruikers van haar website. Aan bovengenoemde partijen wordt bij een eerste contact met SNB gevraagd kennis te nemen van deze verklaring.
Door middel van deze privacyverklaring geeft SNB uitvoering aan de informatieverplichtingen van artikel 13 en 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/670 [AVG]), hierna te noemen “de AVG”.

Gegevens die wij kunnen verzamelen zijn:
- naam en voornamen;
- geslacht;
- adres;
- geboortedatum;
- BSN-nummer;
- telefoonnummer;
- email adres;
- bankrekeningnummer;
maar ook documenten zoals kopie ID-bewijs, kopie VCA certificaat en/of overige diploma’s.

Artikel 2: Doeleinden verwerking persoonsgegevens

SNB verwerkt persoonsgegevens van betrokkenen voor het kunnen uitvoeren van haar activiteiten, meer in het bijzonder:
1. het voeren van haar personeelsadministratie, salarisadministratie en de (financiële) administratie van personeelsleden;
2. het verzorgen van het verkrijgen van toegang tot bouwplaatsen waar door SNB wordt gewerkt (geldt met name voor montage-medewerkers).
3. het informeren van de personeelsleden over de activiteiten en organisatie bij SNB, via bijvoorbeeld het prikbord in de kantine;
4. de afhandeling van klachten en de registratie van incidenten;
5. het waarborgen van veiligheid en goede sfeer bij SNB of ten behoeve van evenementen bij SNB;
6. het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en/of ten behoeve van doeleinden, waarover betrokkene vooraf separaat wordt geïnformeerd;
7. het voldoen aan wettelijke vereisten, zoals vereisten met betrekking tot de boekhouding en fiscale wetgeving.

Artikel 3: Beeld en geluid

Tijdens de werkzaamheden bij SNB worden bij hoge uitzondering foto’s en video’s (incl. geluidsopnamen) gemaakt, waarop personeelsleden van SNB kunnen zijn afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website en/of sociale media worden gebruikt. Indien hiertegen bezwaren bestaan, kan dit onder vermelding van “privacy” kenbaar worden gemaakt via post(at)staalbouwnagelhout.nl Het betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd, waarbij SNB het recht heeft het verwijderverzoek ter zijde te leggen ten aanzien van algemene actiebeelden of opnames waarop betrokkene niet centraal en/of duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd (bijv. groepsfoto’s).

Artikel 4: Verstrekking aan derden

SNB zal in bepaalde gevallen, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen zoals opdrachtgevers, leveranciers, accountancy, ICT-ondersteuning en opleidingsinstituten. Daarbij zullen niet meer dan de gegevens worden verstrekt die daarvoor strikt noodzakelijk zijn. SNB sluit met verwerkers van persoonsgegevens een (verwerkings-)overeenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt en die onder andere toeziet op de beveiliging en de vertrouwelijkheid van de door SNB verstrekte persoonsgegevens. Tenslotte kan SNB persoonsgegevens aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift of in een noodgeval, voor zover dat naar het oordeel van SNB in het belang is van de betrokkene.

Artikel 5: Beveiliging persoonsgegevens

SNB hecht grote waarde aan de beveiliging van personeelsgegevens. SNB is wettelijk verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van de persoonsgegevens. Om die reden hebben wij de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van die gegevens:
- hantering van een goed wachtwoordenbeleid;
- het inrichten van autorisaties;
- persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van SNB of onder adequate beveiliging worden gehost bij leveranciers waarmee SNB een verwerkingsovereenkomst heeft;
- verwerking van persoonsgegevens wordt geregistreerd in een register;
- SNB kan te allen tijde de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de verwerkingssystemen en diensten garanderen;
- het inrichten van een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de getroffen beveiligingsmaatregelen;
- SNB is in staat om bij een incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen.

Artikel 6: Bewaartermijn

1. SNB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze verklaring bedoelde en omschreven doeleinden (zie artikel 2).
2. Behoudens wanneer betrokkene toestemming geeft voor een langere bewaartermijn, worden gegevens in de personeelsadministratie maximaal tot zeven jaar na het einde van het dienstverband bewaard (de termijn van de wettelijke boekhoudplicht en fiscale bewaartermijn), waarna gegevens kunnen worden overgebracht naar een archiefbestand, dat

1. alleen toegankelijk is voor daarvoor door de directie geautoriseerde gebruikers;
2. alleen wordt gebruikt voor statistisch gebruik en voor het verzenden van uitnodigingen voor reünies;
3. in beginsel voor onbepaalde tijd wordt bewaard.

Artikel 7: Inzage persoonsgegevens

1. Indien aan SNB persoonsgegevens zijn verstrekt, bestaat de mogelijkheid om e.e.a. te wijzigen in het betreffende dossier. Verzoeken hiertoe kunnen worden gedaan via een aanvraag onder vermelding van “privacy” gericht aan post(at)staalbouwnagelhout.nl
2. Ook voor vragen over deze privacyverklaring kan bovenstaand emailadres worden gebruikt.
3. Betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Artikel 8: Wijzigingen

Het is niet uit te sluiten dat de hierboven weergegeven Privacyverklaring niet of niet volledig voldoet aan hetgeen in de AVG is bepaald of anderszins onvolkomenheden bevat. SNB behoudt zich daarom het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen en SNB raadt daarom betrokkenen aan deze Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen via onze website.

Aldus vastgesteld en opgesteld te Bakhuizen d.d. 15 mei 2018.